سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژی ها درصدد آن اسـت کـه شـرايطي ايـده آل، همـراه بـا مصـرف بهينـه انـرژي در سـاختمان ها پديـد آورد. ايـن سيسـتم ها ضمـن کنتـرل بخش هـاي مختلف سـاختمان و ايجاد شـرايط محيطـي مناسـب بـا ارائـه سـرويس هاي همزمـان، سـبب بهينه سـازي مصـرف انـرژي، سـطح کارايـي و بهـره وري سيسـتم ها و امکانـات موجـود در سـاختمان مي شـود. کنترل و دسترسـي به سيسـتم با اسـتفاده از نرم افزارهاي مربوطـه از هـر نقطـه در داخـل سـاختمان و خـارج از خانه هوشمند آن از طريـق اينترنـت مقدور مي باشـد. هم اکنـون نيمـي از سـاختمان هاي بـالای 10000 مترمربـع در سـطح کشـور امريکا که در آنها از انواع سيسـتمهاي BMS اسـتفاده شـده اسـت. چيزي بالـغ بـر 10 درصـد کل انـرژي مصرفي در سـاختمان هاي بـالای 10000 مترمربع را صرفه جويـي مي کننـد. در صورتيکـه کـه اسـتانداردهاي بيـن المللـي در کليـه پروسـه هاي نيازسـنجي، طراحـي، نظـارت و اجـراي سيسـتم رعايـت شـده و در طـول بهرهبـرداري از سيسـتم آموزشهـاي بومـي لازم در اختيـار بهره بـرداران و گـروه نـت سـاختمان قـرار گيـرد، مي تـوان بـه ميـزان مـورد انتظار باعـث ايجاد کاهـش در مصـرف انـرژي گرديد. با بکارگیری انواع و اقسـام سنسـورهای حسـی در داخل و خارج سـاختمان و با بکارگیـری یـک شـبکه و سیسـتم املاک واحـد می تـوان بـه صـورت دائمـی و بلا درنـگ اطلاعـات (دمـا، فشـار، رطوبـت، دبـی هوا، میزان اکسـیژن و دیاکسـید کربن) را در اختیار داشـت و از آنها در جهت رسـیدن به شـرایط ایده آل اسـتفاده نمود.

بازارهای اینترنتی هتل

شیوه مختصر سازی متن پیامک و تکنیکهای اطلاع رسانی

تبلیغات در دنیای امروز

ثروتمندتر ین ر وستای جهان

اقامت در هتل و نکات ایمنی

خودروهای دست‌دومی که باید از آن‌ها فرار کرد

بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند

سـاختمان ,سيسـتم ,مي ,ها ,مصـرف ,هوشمند ,سـاختمان و ,در سـاختمان ,بـالای 10000 ,تـوان بـه ,سيسـتم ها

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

farooghpersia01 catalystone وبگاه رسمی سعید کافی انارکی - ((ساربان)) dramadplus lebas02 drkermany سررسيد (من نوشت هاي من) طراحی داخلی و دکوراسیون منزل relaxnode32